کاشت گشنیز :

Thursday, January 22, 2009

 

کاشت گشنیز :

 

Cultivation : CORIANDER

 

 

Coriander Cultivation :

کاشت گشنیز :

گشنیز در بسیاری از ایالت های هند از جمله راجستان ؛ گجرات مدهایا تامیل نادو و غیره کاشته  می شود

 

Climate & Soil

آب و هوا و خاک :

گشنیز نیاز به آب و هوای سرد در طی مرحله رشد و هوای گرم و خشک به هنگام رسیدن و بالغ شدن دارد آن را می توان تقربیا  در همه انواع خاک کاشت اما خاکهای آهکی که خوب زهکشی می شوند برای آن مناسب تر هستند اگر بذر خوب در دسترس باشد و در مناطق کوهستانی و سرد کاشته شوند نتیجه بهتری دارند .

 

Coriander requires cool climate during growth stage and warm dry climate at maturity. It can be cultivated in all most all types of soils but well drained loamy soil suits well. It is observed that quality of seed is superior & essential oil content is more when the crop is grown in colder regions & at high altitudes.

......................ترجمه از محمد توکلی 3 بهمن 1387

منبع :

http://www.organic.co.in/organic-product/organic-coriander/coriander_cultivation.asp

 

 

/ 0 نظر / 43 بازدید