# زردچوبه_حاوی_کورکومین_است_که_ماده_فعال_آن_پلی_فنول